ESP32 AT command를 이용한 BLE 시험

ESPRESSIF|2022. 10. 28. 10:28

ESP32 AT command를 이용한 BLE시험 방법입니다.

 

1. AT command를 download합니다. 

각 보드에 맞에 다운로드를 합니다. 

 

ESP32

https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/latest/esp32/AT_Binary_Lists/ESP32_AT_binaries.html

 

ESP32-C3

https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/release-v2.4.0.0/esp32c3/AT_Binary_Lists/ESP32-C3_AT_binaries.html

 

 

2. BLE Scan 명령

 

AT+BLEINIT=1

OK
AT+BLESCANPARAM=0,0,0,100,100

OK
AT+BLESCAN=1,5

OK
+BLESCAN:"5d:b7:78:4f:a2:9f",-84,1eff06000109200202a1a9abb8735a88c575b5c6cb8f05545eb0d3d13d29b6,,1
+BLESCAN:"5d:b7:78:4f:a2:9f",-86,1eff06000109200202a1a9abb8735a88c575b5c6cb8f05545eb0d3d13d29b6,,1
+BLESCAN:"5d:b7:78:4f:a2:9f",-84,1eff06000109200202a1a9abb8735a88c575b5c6cb8f05545eb0d3d13d29b6,,1

AT+BLESCAN=0

 

3. BLE Advertising

AT+BLEINIT=2

OK
AT+BLEGATTSSRVCRE

OK
AT+BLEGATTSSRVSTART

OK
AT+BLEADVDATAEX="IDK-AT","A002","0102030405",1

OK
AT+BLEADVSTART

OK

태그 :

댓글()